กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งทิพย์ เกาเทียน
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวคนธ์ สีงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชนชล เผื่อนวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางศิริพร รอดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางเปรมทิพย์ แย้มอุบล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิธร เตียแม้
คนงานทั่วไป